i9 mobiele water vitalisatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

i9fles: handelsnaam van V.O.F. Fantastique, gevestigd te 4269 VD Babyloniënbroek aan de Broeksestraat 64, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08057859 BTW-nummer: NL 8021.36.941.B.01.

Website: de website www.i9fles.nl

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden i9fles.

Artikel: product(en) of dienst(en) door i9fles te koop aangeboden op haar website.

Klant: iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon, die tot i9fles in een contractuele relatie staat uit hoofde van een overeenkomst van koop op afstand of een andersoortige overeenkomst, met inbegrip van degene in wiens opdracht of voor wiens rekening Artikelen worden geleverd.

Schriftelijk: per e-mail, per fax of per brief.

Persoonsgegevens: de door de Klant verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon of firma herleidbaar zijn,waaronder naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met i9fles. Algemene voorwaarden van de Klant of van een derde worden uitdrukkelijk uitgesloten.

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden door het mondeling dan wel schriftelijke accepteren van een aanbieding dan wel door het doen van een bestelling bij i9fles.

i9fles kan bij schriftelijke overeenkomst van bepalingen van de Algemene Voorwaarden afwijken. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven onverkort van kracht. Indien bepalingen botsen, prevaleert de

bepaling uit de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van i9fles zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van dertig dagen, tenzij uit de aard of inhoud van de aanbieding een andere termijn blijkt. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Klant bij de eventuele bestelling of aanvraag verstrekte gegevens van de juistheid waarvan i9fles mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures en nieuwsbrieven zijn onder voorbehoud en binden i9fles niet.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie door i9fles van de schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling van de Klant.

i9fles is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of niet kan worden geleverd, deelt i9fles dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling gemotiveerd aan de Klant mede.

i9fles en de Klant erkennen dat door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet aan de geldigheid niets af. De administratie van i9fles dient als uitgangspunt van bewijs van de door de Klant aan URH verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door i9fles verrichtte leveringen.

De Klant kan een overeenkomst slechts ontbinden op grond van de artikelen 4.3, 6.3 en 7.1.

Artikel 4. Prijzen

De prijs voor een Artikel wordt vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten en eventuele andere heffingen, tenzij anders is vermeld op de website.

i9fles behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij een prijsstijging in de periode tussen de bestelling en de levering en/of bij een verkeerde prijsvermelding een prijs voor een Artikel eenzijdig te wijzigen. De Klant is alsdan gerechtigd om binnen tien dagen na mededeling daarvan kosteloos de bestelling te annuleren dan wel de

overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 5. Betaling

Betaling kan slechts geschieden op een van de betaalmethoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld.

Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 14 werkdagen na factuurdatum en op de door i9fles in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.

Bij niet-tijdige betaling is de Klant vanaf de dag waarop de betaling aan i9fles uiterlijk diende plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 1,5% per maand. Indien betaling pas plaatsvindt nadat i9fles de Klant heeft aangemaand, is de Klant tevens een

bedrag van € 125,00 aan administratiekosten verschuldigd. Indien i9fles haar vordering ter incasso uitbesteedt, zijn tevens de buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan een bedrag van 15% van het verschuldigde bedrag, door de Klant verschuldigd, onverminderd de bevoegdheid van i9fles om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten te vorderen.

Betaling van een bedrag strekt eerst in mindering van de gemaakte kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Ingeval van niet-tijdige betaling is i9fles bevoegd (verdere) levering van een Artikel op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van i9fles.

Indien bij incasso van het te betalen bedrag onvoldoende saldo op de bank- of girorekening van de Klant aanwezig blijkt te zijn dan wel door een andere reden het niet kan worden geïncasseerd, is i9fles gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso aan de betreffende financiële instelling te plaatsen. Eventuele extra incassokosten worden aan de Klant doorberekend.

De wederpartij mag een schuld uit een overeenkomst niet met enige vordering op i9fles verrekenen.

I9fles behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

Artikel 6. Levering

De levering geschiedt op de wijze als tussen partijen overeengekomen en maximaal binnen dertig dagen na bestelling.

De door i9fles opgegeven levertijden gelden enkel binnen Nederland en zijn slechts indicatief.

Indien levering langer dan dertig dagen gaat duren zal i9fles de Klant daar tijdig over informeren. In dat geval heeft de Klant het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

Zodra het Artikel op het afleveradres aan de Klant wordt afgeleverd, gaat het risico betreffende het Artikel over op de Klant.

Indien de Klant reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die ingevolge artikel 6.3 door de Klant wordt ontbonden, zal i9fles het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen nadat zij de kennisgeving heeft ontvangen, aan de Klant terugbetalen.

Artikel 7. Reclames

De Klant is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of het Artikel aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit

niet het geval is, dient de Klant i9fles daarvan binnen 2 werkdagen na de vaststelling daarvan gemotiveerd hiervan op de hoogte te stellen.

Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Retournering van het Artikel kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan i9fles.

i9fles zendt de Klant vervolgens een e-mailbericht met een formulier. De Klant dient het formulier volledig in

te vullen en tezamen met het Artikel retour te zenden.

Indien is aangetoond dat het Artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft i9fles de keuze het

betreffende Artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw Artikel dan wel het factuurbedrag daarvan te restitueren.

i9fles behoudt het recht om een geretourneerd Artikel te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het Artikel reeds is geopend of gebruikt dan wel wanneer het is beschadigd, tenzij deze schade aan i9fles, de leverancier of de transporteur van het Artikel is

toe te rekenen. i9fles zal de Klant hierover schriftelijk informeren.

Artikel 8. Retourzending en terugbetaling

Retourzending is alleen mogelijk op grond van de artikelen 4.3, 6.3 en 7.1.

Indien de Klant de overeenkomst ontbindt en het Artikel reeds heeft ontvangen, dient de Klant het Artikel onmiddellijk, doch uiterlijk binnen zeven werkdagen na de ontbinding van de overeenkomst aan i9fles retour te zenden.

In geval van ontbinding op grond van artikel 4.3, 6.3 of 7.1 zijn de redelijke kosten van retourzending voor i9fles.

In geval van ontbinding op grond van artikel 8.2, zijn de kosten van retourzending voor de Klant.

In geval van ontbinding op grond van artikel 4.3 of 6.3 wordt een retourzending slechts geaccepteerd, indien het Artikel deugdelijk is verpakt, het Artikel onbeschadigd is en de originele factuurbon is bijgevoegd.

I9fles zal uiterlijk binnen vijftien dagen na ontvangst van het retour gezonden Artikel het door de Klant betaalde bedrag retourneren, mits aan de in 8.4 gestelde voorwaarden is voldaan en onverminderd de overige aan i9fles toekomende rechten. Indien i9fles genoodzaakt wordt de kosten van retourzending te betalen, terwijl deze voor rekening van de Klant dienen te komen, zal zij deze verrekenen met het terug te betalen bedrag.

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

Voor elk door i9fles geleverd Artikel geldt louter de garantie die een producent van het Artikel verstrekt.

De inhoud van de website en van de overige uitingen van i9fles is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. I9fles kan evenwel geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of onvolkomenheden.

i9fles verwijst op haar website met links naar websites van derden, voor zover aanwezig. Deze links zijn louter informatief. I9fles is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt en waarvan gebruik gemaakt kan worden.

De aansprakelijkheid van i9fles voor schade - waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals door i9fles uitgegeven - die de wederpartij lijdt doordat i9fles (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

Artikel 9.4 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van i9fles of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma`s en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een

duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald.

Onder de in artikel 9..4 genoemde informatie wordt in elk geval mede (maar bepaald niet uitsluitend) verstaan de inhoud van advertenties en/of aan natuurlijke of rechtspersonen wettelijk voorgeschreven publicaties, voor zover die door (een) ander(en) dan i9fles zijn samengesteld.

Een eventuele aansprakelijkheid van i9fles en van de personen, voor wie i9fles verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van een Artikel gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Klant over, nadat de Klant al hetgeen de Klant ter zake van enige overeenkomst met i9fles verschuldigd is, volledig heeft voldaan, daaronder tevens begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen.

De Klant mag een Artikel, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 11. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft i9fles in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Klant mede te delen en zonder dat i9fles gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht van i9fles wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

Artikel 12. Persoonsgegevens

I9fles gebruikt de persoonsgegevens van de Klant voor de acceptatie en uitvoering van de overeenkomst

van koop op afstand en voor relatiebeheer. i9fles neemt daarbij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

De door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van i9fles. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de wederpartij zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe ontwikkelingen en producten van i9fles.

Artikel 13. Verjaring/verval

Alle rechtsvorderingen jegens i9fles, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 14. Slotbepalingen.

Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft geen effect op het bindend zijn van de overige bepalingen.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met i9fles in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door i9fles vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle uit een Overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen ten alle tijden door i9fles worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.

i9fles erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de Klant dit eveneens.

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN